Privacy Regelement

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van taekwondo Koudekerke gevestigd te Koudekerke, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40465407.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking ervan veilig en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) of als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige een lidmaatschap aangaat;
(b) deelneemt aan activiteiten, georganiseerd door onze organisatie (bv wedstrijden, clubexamens);
(c) deelneemt aan activiteiten, welke buiten onze organisatie worden georganiseerd (bv. Dan-examens);
(d) via onze website contact met ons legt.

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:

Ad (a) naam adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, emailadres, telefoonnummer door u aangegeven relevante gezondheidsgegevens;
Ad (b) relevante gegevens voor deelname aan en organisatie van activiteiten (bv. gewicht, graduaties);
Ad (c) relevante gegevens voor deelname aan en organisatie activiteiten (bv. gewicht, pasfoto);
Ad (d) naam en emailadres.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
Ad (a) contact te leggen indien dit noodzakelijk is, controle uit te voeren of deelname aan trainingen rechtmatig geschiedt.
Ad (b) te borgen dat deelnemers op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan de activiteiten;
Ad (c) om de door de organiserende partij vereiste gegevens te kunnen aanleveren;
Ad (d) antwoord te kunnen geven op vragen welke gesteld worden door bezoekers.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen via www.taekwondo-koudekerke.nl indien u:
(a) meer informatie wenst over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage wenst in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens wenst;
(e) bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door Taekwondo Koudekerke.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Taekwondo Bond Nederland (TBN);
(b) Organiserende partijen van evenementen waaraan u wenst deel te nemen
(c) Subsidiërende partijen (bv. Gemeente Veere jeugdsport fonds)

Deze derden gebruiken de gegevens om:
Ad (a) u te registreren als bondslid;
Ad (b) deze te gebruiken voor de organisatie van evenementen waaraan u deelneemt;
Ad (c) te voldoen aan de informatieplicht, gesteld door deze instanties.

4.2 Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op o.a. onze website, social media, of kranten tenzij u daartegen mondeling of schriftelijk bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.